Levandulový esenciální olej 10ml

120 

Hledáte vhodnou aromaterapii pro Vás a Vaši domácnost? Jste milovník vonných přírodních dekorací?

Jedná se o prvotřídní esenciální olej, čistá levadulová vůně. Vynikající na bodnutí hmyzem (i včelou), zmírňuje otok i svědění. Všeobecně nejoblíbenější a nejpoužívanější esenciální olej na světě.  Uklidňuje při napětí a depresi, tlumí bolesti hlavy, menstruační bolesti a dýchací obtíže. Snižuje krevní tlak, urychluje hojení, odpuzuje hmyz. Také má analgetické, protizánětlivé, antiseptické, sedativní a stimulační účinky. Levandulová silice neutralizuje pachy.

Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Signálního slovo Varování

Klasifikace nařízení CLP podle nařízení (ES) č. 1272/2008
Údaje o nebezpečnosti
H315 Dráždí kůži
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci
H319 Způsobuje vážné podráždění očí
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

 

Skladem do 3 dnů

Další informace

vůně

100% levandule

rozměr

10ml

DELIVERY_DATE

3