Pomerančová silice 10ml

90 

Hledáte vhodnou aromaterapii pro Vás a Vaši domácnost? Jste milovník vonných přírodních dekorací?

Éterický olej z pomeranče (Citrus sinensis syn. Citrus aurantinum dulcis) je zklidňující a šíří dobrou náladu a optimismus. Tento olej se s oblibou přidává jako vůně při praní prádla, do aromalamp. Je to velice příjemná vůně, která je plná optimismu a slunce. Zlepšuje náladu a rozjasňuje mysl.

Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

 

Signální slovo Nebezpečí

H226 Hořlavá kapalina a páry

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt

H315 Dráždí kůži

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci

H401 Toxický pro vodní organismy

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

CAS číslo 8028-48-6, EINECS 232-433-8

Skladem do 3 dnů

Další informace

vůně

100% pomerančová silice

rozměr

10ml

DELIVERY_DATE

3